JSON blob: open
KeyValue
zhmrtbotzhmrtbot 不是人工智能,而是负责在 IRC、Telegram 与 QQ 的多个聊天室之间传递消息的机器人。有很多人在 IRC 频道、Telegram 以及 QQ 群中,消息最前面“[]”里的是说话人所在平台与昵称。
pingpong
pongping
abuse哦~~~~濫權 (指著$1
botsourcezhmrtbot 的代码可以在 https://github.com/lziad/LilyWhiteBot/tree/reborn 找到,作者包括 vjudge404, mrhso, infnan, joch2520 等,授权协议是 AGPLv3。QQ 部分依赖 OICQ(https://github.com/takayama-lily/oicq ),作者是 takayama-lily,授权协议是 Apache v2。

Aliases

zzhmrtbot


Most active users :) (enabled: 9/18/2017 6:29:45 AM)


N.NickMessages (average / day)Number of posted messagesActive since
1.zhmrtbot18.112062327412/7/2017 5:47:07 AM
2.zhmrtbot10.77053149571/19/2018 2:09:35 AM
3.Peace-bot0.25128213439/18/2017 6:37:37 AM
4.zhmrtaltbot3.274513343/4/2021 7:06:13 AM
5.WhitePhosphorus0.10989011509/18/2017 1:39:21 PM
6.zhmrtbot20.06559031659/27/2018 2:06:43 AM
7.JWong0.02417582339/18/2017 8:21:03 AM
8.Peace_IRC0.01245421179/18/2017 6:29:45 AM
9.NHCnotNPC0.00797872395/13/2018 3:27:01 PM
10.Peace10.003891051512/7/2017 5:47:34 AM
11.Peace0.00146627629/19/2017 3:20:44 AM
12.FireFeather0.001573564212/21/2017 12:07:39 PM
13.whitepp0.00161160421/20/2018 3:47:36 AM
14.ranco0.000732600719/18/2017 3:09:05 PM
15.NHC0.000905797116/6/2018 12:59:07 AM
N/ATotal:18.4578825195N/A

Recent changes

zh.wikipedia.org模块:Template:Delete/data
zh.wikipedia.orgWikipedia:維基百科政策簡報/存檔/2018.06.07
zh.wikipedia.orgWikipedia:維基百科政策簡報/存檔/2018.07.08
zh.wikipedia.orgWikipedia:維基百科政策簡報/存檔/*